Funkce uživatele
Moje oblíbené nemovitosti Moje filtry Upravit profil Vložit inzerát Dotazy
Region

Všeobecné obchodní podmínky

1. Platnost a vymezení základních pojmů

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, platí pro poskytování internetových služeb provozovatelem na jím provozovaných serverech a partnerských realitních serverech.
 2. Síť ČESKÉREALITY.cz je soubor internetových serverů pod doménami ceskereality.cz, moravskereality.cz ,všech jejich aliasů, okresních realitních serverů a partnerských serverů, nabízející svým návštěvníkům informace z oblasti realitního trhu a bydlení, financování a s tím souvisejících služeb. Seznam všech realitních serverů je nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek.
 3. Partnerské servery jsou servery třetích stran, které na základě smlouvy se společností ČESKÝ INTERNET s.r.o. zobrazují obsah sítě ČESKÉREALITY.cz na svých serverech.
 4. ČESKÉREALITY.cz je označení chráněné ochrannou známkou.
 5. Provozovatelem internetové sítě ČESKÉREALITY.cz a všech jejích regionálních mutací je společnost ČESKÝ INTERNET s.r.o. se sídlem ul. Kostelní 942/46, České Budějovice, 370 04, IČO: 26113571
 6. Placené služby je souhrn služeb, které provozovatel poskytuje na jím provozovaných serverech osobám v rámci smluvního stavu, které mohou na základě těchto služeb využívat potenciálu návštěvníků serveru sítě ČESKÉREALITY.cz k prezentaci svého jména a svých nemovitostí či služeb.
 7. Objednatel je fyzická či právnická osoba nebo organizace, která má s provozovatelem nebo prodejcem provozovatele objednanou a uhrazenou objednávku na poskytované internetové služby.
 8. Prodejce je osoba, která na základě smlouvy s provozovatelem zastupuje provozovatele jako zprostředkovatel nebo jedná vlastním jménem jako obchodní zástupce při poskytování internetových služeb provozovatele.
 9. Operátor serveru je osoba na straně provozovatele, zajišťující objednateli zobrazení informací na serveru pro plněné služby provozovatele objednateli. Informace však lze vkládat on-line též přes servisní sekci.
 10. Základní registrace firmy je úkon, při kterém jsou do katalogu firem zaneseny údaje o firmě a vytvořena přístupová práva do servisní sekce. Součástí registrace je zápis do katalogu firem a užívaní stránky na url adrese: CESKEREALITY.cz/jmeno_firmy. Registrací nevzniká registrované firmě právo na placenou inzerci nemovitostí a další placené služby.
 11. Placená registrace je úkon, na základě kterého vzniká právo objednavatele na aktivní inzerci nemovitostí a využití služeb v rámci sítě Českéreality.cz.
 12. Servisní sekce je prostor na síti ČESKÉREALITY.cz, který je zabezpečený uživatelským jménem a heslem a sloužící pro on-line administraci firemní prezentace a placených služeb objednatelem.
 13. Závazná objednávka je úkon objednatele s účinky smlouvy, pokud je provozovatelem podepsána, přijata a plněna.
 14. Placené služby v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jsou poskytovány na základě objednávky či úhrady vystavené zálohové faktury.
 15. Služba vstupuje v platnost následujícího dne od zaplacení dohodnuté částky za službu objednatelem či připsáním na účet provozovatele. Ukončení služby se řídí datem uvedeným v písemné objednávce či na zálohové faktuře. Datum zahájení služby uvedený na objednávce je v případě dřívějšího či pozdějšího uhrazení pouze orientační.
 16. Server je systém technických a organizačních prostředků poskytovatele, který je připojen na síť Internet.
 17. Síť Internet je prostředí tvořené počítačovou sítí a technickými prostředky poskytovatele a počítačovými sítěmi a prostředky třetích osob.

2. Poskytované internetové služby, ceny za služby, jejich účtování a úhrady

 1. Cena za komerční inzerci je kalkulována podle platného ceníku, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, které je účtováno podle platného zákona o dani z přidané hodnoty. Speciální nebo atypické komerční projekty mimo ceníkové podmínky provozovatel realizuje vždy po dohodě a za smluvní cenu.
 2. Na základě objednávky uzavřené mezi provozovatelem a objednatelem je provozovatelem vystavena zálohová faktura s uvedeným termínem spuštění a ukončení placené registrace.
 3. V případě opoždění platby po splatnosti zálohové faktury nevzniká objednateli nárok na posunutí začátku a tudíž i konce služby.
 4. Dnem připsání částky ze zálohové faktury na účet provozovatele vystaví provozovatel fakturu – daňový doklad a spustí objednateli objednanou službu
 5. V případě opoždění spuštění služby provozovatelem bude služba prodloužena o chybějící oprávněné dny.
 6. V případě využívání komunikačních kanálů pro import inzerce z programů třetích stran, které jsou zpoplatněné (např. spol. BlueWave s.r.o – esportní program RealStudio), bude částka za tuto službu uvedena na faktuře zvlášť.
 7. Storno poplatek za zrušení závazné objednávky činí 1000 Kč včetně DPH a je splatný 7 dní po datu zrušení objednávky.
 8. Provozovatel na základě placené registrace aktivuje administraci objednaných služeb v servisní sekci a objednavatel má právo na vzdálenou uživatelskou podporu.
 9. Provozovatel umožňuje na základě placené registrace automatický import nemovitostí pomocí realitních programů uvedené zde: http://www.ceskereality.cz/programy/
 10. Importní programy neuvedené uvedené v tomto seznamu je nutné řešit individuálně a provozovatel je oprávněn účtovat náklady spojené s u realizací individuálního importního řešení objednavatele.
 11. Provozovatel zajišťuje elektronické zasílání poptávek a dotazů k nemovitostem do emailové schránky inzerenta dle nastavení v servisní sekci. Za případné nedoručení zprávy způsobené anti-spamovým systémem na straně objednavatele, nenese provozovatel žádnou zodpovědnost.
 12. Provozovatel zajistí online přístup k historii poptávek a dotazů k nemovitostem v servisní sekci.
 13. Kredit (dále jen "Kredit") představuje souhrn peněžních prostředků registrovaného Uživatele v rámci našich služeb, určený k úhradě vybraných služeb. Uživatel je oprávněn dobít Kredit výhradně v české měně či jiným způsobem, který aktuálně umožňuje naše platební brána s následným převodem do české měny. Kredit je možné dobíjet ve výši libovolné peněžní částky, přičemž minimální výše je stanovena na 250 Kč bez DPH pro fyzické osoby nepodnikatele a 750 Kč bez DPH pro podnikatelské subjekty. Maximální možná výše zůstatku Kreditu jednoho Uživatele je omezena částkou 500.000,- Kč včetně DPH. Uživatel má právo na zobrazení zůstatku Kreditu a přehled transakcí v rámci svého uživatelského účtu. Inzerce je účtována zpětně dle počtu inzerátů za předchozí den. Cena za inzerci se řídí platným ceníkem, který je umístěn na www.ceskereality.cz. Platnost Kreditu je 3 roky. Pokud objednatel kredit nevyčerpá v této lhůtě, bere na vědomí, že nevyčerpaný Kredit propadá ve prospěch společnosti ČESKÝ INTERNET s.r.o. a již není oprávněn požadovat vrácení Kreditu ani čerpat služby provozovatele. Bonusový Kredit, tedy kredit, který Uživatel získá jako bonus od Provozovatele zdarma, má platnost 12 měsíců a nemůže být nárokován při vrácení prostředků. Uživatel může Provozovatele požádat o vrácení Kreditu. Požadovaná částka na vrácení nesmí být nižší než 250,- Kč (po odečtení poplatku za vrácení Kreditu). Peněžní prostředky budou vráceny na bankovní účet, ze kterého byl Kredit uhrazen. Provozovatel si vyhrazuje právo účtovat poplatek za vrácení Kreditu ve výši 300,- Kč. Tento poplatek bude stržen ze zůstatku v Peněžence. Pokud je Kredit nedostačující, uživatel nemá nárok na vrácení finančních prostředků.

3. Ochrana dat, zákon č. 101/2000 Sb., nařízení (EU) 2016/679 (dále jen GDPR)


Žadatel o nemovitost (Data subject):
 1. Žadatel o informace (dále jen "Žadatel") je návštěvník serveru, který ve formuláří či jiným způsobem odešle své osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a další) na servery sítě ČESKÉREALITY.cz.
 2. Tyto osobní údaje Žadatele jsou zpracovány a uloženy společností ČESKÝ INTERNET s.r.o. se sídlem ul. Kostelní 942/46, České Budějovice, 370 04, IČO: 26113571. Tato společnosti je pro účely GDPR (ochrany osobních údajů) vedena jako Správce dat (Data controller).
 3. Souhlas se zpracováním údajů Žadatel poskytuje Správci dat (ČESKÝ INTERNET s.r.o.) na dobu maximálně 10 let s tím, že svůj souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat zaslání žádosti na adresu osobniudaje@ci.cz
 4. Žadatel poskytuje Správci dat své osobní údaje za účelem předání dat Inzerentovi (Příjemce dat) dané inzerované položky a zpětného kontaktování Inzerentem.
 5. Subjekt, který danou nemovitost inzeruje, je tudíž Příjemce dat a zavazuje se tyto osobní údaje použít a uložit pouze na dobu nezbytně nutnou a to výhradně ke kontaktování žadatele za účelem předání informace ke konkrétní poptávané nemovitosti či jiné nemovitosti z jeho nabídky.
 6. Inzerent (Příjemce dat) je povinnen po vyzvání Správcem dat (ČESKÝ INTERNET s.r.o.) předané osobní údaje bez prodlevy kompletně a nevratně vymazat.
 7. Inzerent (Příjemce dat) nemá oprávnění předat osobní údaje žadatele o nemovitost třetí osobě či dalšímu Zpracovateli či Příjemci dat bez písemného souhlasu žadatele o nemovitost či Správce dat (ČESKÝ INTERNET s.r.o.). I v tomto případě je pak Příjemce dat povinnen zajistit kompletní vymazání předaných osobních údajů žadatele o nemovitost, pokud jej k tomu Spráce dat vyzve.
 8. Jestliže vyjádří žadatel o nemovitost také zájem o informace k dalším službám (např. poskytnutí hypotečního či jiného financování) je Správce dat (ČESKÝ INTERNET s.r.o.) oprávněn tyto osobní údaje předat třetímu subjektu za účelem vypracování vyžádané nabídky žadatele o nemovitost.
Inzerent nemovitostí - objednatel služeb:
 1. Objednatel může udělit souhlas se zpracováním osobních i dalších údajů Provozovateli za zde uvedených podmínek a to několika způsoby:
  • zaškrtnutím pole ve vstupním či registračním formuláři na serverech Provozovatele
  • exportem dat ze strany Inzerenta či jím pověřenou osobou směrem k Provozovateli
  • zasláním žádosti e-mailem
  • podpisem smlouvy či jiného právního dokumentu s uvedením souhlasu
  • uhrazením faktury a tím i odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek
 2. Objednatel bere na vědomí, že veškeré jím zadané kontaktní informace ke zveřejnění na síti ČESKÉREALITY.cz, ať již přes servisní sekci, přes operátory serveru či jiným způsobem, vkládá za účelem zveřejnění, a tudíž budou prezentovány v neomezené míře všem uživatelům internetu a mohou být poskytnuty třetím osobám.
 3. Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Objednatele (fyzické osoby) či jeho zaměstnanců a spolupracovníků v rozsahu, v jakém je Objednatel zadal při registraci, přes servisní sekci, přes operátory serveru, exportem dat či jiným způsobem. Rozsah zpracovaných osobních údajů je vždy definován příslušným formulářem či specifikací exportu s možností uložení IP adresy. Objednatel bere na vědomí, že k veškerým poskytnutým osobním údajům třetích stran svěřených Objednatelem Provozovateli, má řádně smluvně zajištěny souhlasy se zpracováním ke zveřejnění na serverech Provozovatele, obchodní komunikací ze strany Provozovatele a to v nezbytně nutném rozsahu a účelu.
 4. Osobní údaje Objednatele jsou zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností Provozovatele, za účelem vedení databáze vztahu se zákazníky Inzerentů (CRM) a evidence plnění povinností oboou smluvních stran či zlepšování kvality služeb Provozovatele. Objednatel souhlasí se zveřejněním svých či svěřených osobních údajů na serverech Provozovatele či provozovaných Provozovatelem, zejména za účelem veřejného poskytnutí kontaktních informací třetím stranám v rámci nabídky Objednatele či jeho profilu.
 5. Provozovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje Objednatele po dobu trvání registrace účtu či nabídky Objednatel, ať už v placeném či neplaceném režimu, avšak nejdéle po dobu 10 let od posledního příhlášení, kontroly nebo aktualizace údajů Objednatelem či od doby posledního uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů od Objednatele.
 6. Objednatel svůj souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat zaslání žádosti na adresu osobniudaje@ci.cz
 7. Pro účely fakturace a zpracování účetnictví a ostatních dat mohou být údaje v objednávce poskytnuta účetní společnosti MONEKON spol. s r.o., U Tří lvů 256/5, České Budějovice 6, 370 01, IČ 25161270.
 8. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v důsledku výpadku sítě Internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé přenosem utajovaných dat.
 9. Poskytovatel je oprávněn zasílat informace o svém produktu, jeho vylepšeních, tipů na zvýšení efektivity a obchodních informací, které se týkají využívaného produktu Zadavatelem a to na všechny jím zadané kontaktní údaje.

4. Práva a povinnosti objednatele

 1. Objednavatel se zavazuje dodržovat „pravidla pro inzerci“, která jsou nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek
 2. Objednatel nesmí při využívání služeb zasahovat do počítačového systému provozovatele jinak než přes internetový prohlížeč protokolu HTTP nebo software dodávaným provozovatelem serveru. K připojení k serverům systému se uživatel se zavazuje používat pouze takové technické prostředky, které jsou doporučeny provozovatelem systému, dodržovat pokyny provozovatele a v neposlední řadě se nebude pokoušet o neoprávněný (neautorizovaný) vstup či manipulaci s daty v síti ČESKÉREALITY.cz.
 3. Registrací určené přístupové jméno (login) a heslo je objednatel povinen uchovávat v tajnosti a nesdělovat je třetím subjektům. V opačném případě je uživatel zodpovědný za zneužití účtu třetí osobou či subjektem, ať již s vědomím objednatele či bez něj. Objednatel se zavazuje informovat provozovatele v případě zjištění každého zneužití nebo podezření ze zneužití svých přístupových práv v systému ČESKÉREALITY.cz.
 4. Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na reklamní plochy provozovatele. Zadavatel objednávky dává provozovateli současně s dodáním inzertních podkladů souhlas se šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím Serverů provozovatele a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení, které bude umístěno na některém ze Serverů provozovatele. Zadavatel dále potvrzuje, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a/nebo k jiným reklamním prvkům a je oprávněn k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby.
 5. Objednatel se zavazuje uvádět u inzerovaných produktů a služeb pouze pravdivé a nijak nezkreslené údaje a to jak v textové, tak i audiovizuální formě. Dále se objednatel zavazuje nepodmiňovat poskytování podrobnějších informací k inzerovaným produktům a službám zpoplatněnou registrací na webu či na pobočce.
 6. Objednavatel se zavazuje inzerovat pouze takové nemovitosti, u kterých byl majitelem nemovitosti či jeho právním zástupcem k této činnosti pověřen zprostředkovatelskou smlouvou či jiným právním vztahem (např. realitní kancelář) nebo je objednavatel ve smluvním vztahu k této činnosti pověřen příslušným zprostředkovatelem (realitní makléř se smlouvou s realitní kanceláří, reklamní agentura).
 7. Pokud je předmětem sjednané služby zprostředkování přístupu do dalšího počítačového systému (sítě), musí uživatel respektovat podmínky přístupu a ochrany do tohoto systému (sítě).
 8. Registrace a soukromá inzerce není v žádném případě určena pro zprostředkovatele, stavební firmy, developerské společnosti, realitní kanceláře či jiné právnické subjekty podnikající v příbuzných oborech. Provozovatel serveru ČESKÉREALITY.cz si vyhrazuje právo takto vzniklou registraci včetně celé inzerce smazat a vymáhat částku, která odpovídá délce a rozsahu neoprávněné inzerce.
 9. Osoby či společnosti takto porušující všeobecné obchodní podmínky se vystavují smluvní pokutě až do výše 100.000,- Kč (slovy: stotisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení. Ustanovení o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody.

5. Práva a povinnosti provozovatele

 1. V zájmu provozovatele je dbát na kvalitní, bezchybný a dlouhodobý provoz sítě ČESKÉREALITY.cz a tudíž se zavazuje v maximální možné míře zajistit provoz této sítě. Na hlášení o poruchách systému od uživatelů je provozovatel povinen reagovat v přiměřeně dlouhé době. Při odstavení systému na dobu delší 12 hodin, které bude provozovatel v předstihu plánovat, je povinen informovat uživatele systému prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Pro vkládání inzerce a úpravu prezentace provozovatel zajišťuje provoz exportních programů a servisní sekce.
 3. Provozovatel se zavazuje zajišťovat podporu a řešit problémy s užíváním sítě. Komunikační kanály k řešení problémů jsou: elektronická pošta, telefonického poradenství, zveřejnění informace na stránkách provozovatele.
 4. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému ČESKÉREALITY.cz. Je k prospěchu provozovatele veškeré služby a funkce systému poskytovat objednateli i všem návštěvníkům v maximální možné kvalitě.
 5. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené u objednatele provozem či poruchou serverů systému ČESKÉREALITY.cz.
 6. Záznamy, které svým jednáním či formou budou dle mínění provozovatele poškozovat dobré mravy nebo jméno a zájmy provozovatele či jiného subjektu, si vyhrazuje provozovatel systému bez odkladu odstranit.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo libovolně upravovat a vylepšovat systém ČESKÉREALITY.cz tak, aby nebyla narušena jeho funkčnost.
 8. Souhlasem se zasíláním informací ze strany provozovatele objednateli, uskutečněným písemně v objednávce, je provozovatel oprávněn zasílat své informační materiály elektronickou či klasickou poštou. Odvolání souhlasu objednatelem musí být učiněno s měsíčním předstihem a to písemnou formou na adresu provozovatele.
 9. Veškeré vložené textové a obrazové informace, vložené objednatelem či přes operátora na síť ČESKÉREALITY.cz má právo provozovatel používat pro své další propagační aktivity. Objednatel mu úkonem vložení dává souhlas s neomezeným použitím díla pro účely propagace sítě ČESKÉREALITY.cz. Provozovatel je vždy povinen u každého takového díla či informace uveřejnit zdroj dat.
 10. Pro doplnění prezentace objednatele je provozovatel oprávněn využít textové a audiovizuální prvky, které objednatel zveřejnil na svých internetových stránkách či dalších svých propagačních materiálech a použít je na serverech provozovatele.

6. Ostatní ujednání

 1. Textové informace předávané operátorům serveru je objednatel povinen předávat ve formátech DOC, TXT či RTF. Fotografie, loga či grafické prvky pak ve formátech GIF, JPEG. Při použití odlišných formátů není provozovatel povinen takové údaje zveřejnit. Firemní články je objednatel povinen zaslat ke zveřejnění minimálně s 14-denním předstihem. V případě nevyužití možnosti zveřejnění článků objednatelem po dobu platnosti služby nepřechází tato nevyužitá zveřejnění do dalšího období případného pokračování služby.
 2. V servisní sekci jsou objednateli k dispozici WWW formuláře pro on-line vkládání textových i grafických informací.
 3. U služeb, vyžadující ruční vložení či korekturu od operátorů serveru si provozovatel vyhrazuje lhůtu 10 dnů k provedení potřebných úkonů a vložení na síť ČESKÉREALITY.cz.
 4. Objednatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh vkládaných na stránky provozovatele. Provozovatel není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob. V případě uplatnění nároku třetí strany v souvislosti s uveřejněním prokazatelně nepravdivého či právně nepřípustného inzerátu či grafické informace, objednatel přebírá veškeré a je povinen nahradit provozovateli škody, které mu výše uvedeným jednáním objednatele vzniknou.
 5. Provozovatel má právo nepřijmout objednávku inzerce od objednatele, který dluží za dříve poskytnutou službu, případně pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky.
 6. Pro případ zásahu vyšší moci je provozovatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.
 7. Provozovatel nenese žádnou právní zodpovědnost za zveřejnění článků dodaných objednatelem. Tyto články objednatel od data předání poskytuje provozovateli na neomezenou dobu ke zveřejnění na jím provozovaných serverech. Případná porušení autorského práva v takovém článku je pak výhradně na objednateli, který článek dodal ke zveřejnění.
 8. Objednatel odpovídá za obdržené kontaktní údaje třetích osob, které získal ze strany provozovatele serveru (např. formou poptávkového emailu) a zavazuje se, že tyto kontakty nezneužije k odesílání jiných obchodních sdělení netýkajících se trhu nemovitostí v České republice. V tomto případně za vzniklé pochybení bude této realitní kanceláři zrušena registrace a znemožněna inzerce na serveru ČESKÉREALITY.cz. Zároveň se však může realitní kancelář dostat do rozporu se platnými předpisy České republiky nebo Evropské unie.

7. Reklamace

 1. V případě pochybení provozovatele je zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, zejména ve formě jiné reklamní kampaně.
 2. Reklamovat inzerci je možné výhradně písemně a to doporučeným dopisem na adresu sídla provozovatele. Jiné formy podání reklamace nejsou považovány za řádně uplatněné.
 3. Lhůta pro uplatnění reklamace je 5 pracovních dnů ode dne, kdy zadavatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané kampaně. Lhůta pro rozhodnutí o reklamaci ze strany provozovatele je 30 kalendářních dnů.
 4. Za pochybení na straně provozovatele je považována nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky zadavatele, vyjma plánovaných či krátkodobých výpadků serveru.
 5. Výhrady vůči vystaveným fakturám – daňovým dokladům je objednavatel povinen uplatnit nejpozději do 7 dnům po doručení faktury a to písemnou formou do sídla provozovatele.

8. Závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si v případě hrubého nebo opakovaného porušování těchto Všeobecných podmínek vyhrazuje právo okamžitého ukončení služby bez finanční náhrady či kompenzace. Dojde-li porušením těchto všeobecných obchodních podmínek ze strany objednavatele ke vzniku škody provozovateli serveru, je objednavatel povinen tuto provozovateli nahradit.
 2. Získáním přístupu ke službám systému ČESKÉREALITY.cz nezískává objednatel nárok na žádná autorská práva, ochranné známky, ani jiná práva duševního vlastnictví provozovatele.
 3. Platnost Všeobecných obchodních podmínek se vztahuje ke dni uzavření objednávky a platí pro konkrétního objednatele po celou dobu platnosti objednávky. Prodloužením objednávky či služby bere objednatel na vědomí aktuálně platné Všeobecné obchodní podmínky.
 4. Veškeré vztahy těmito Všeobecnými obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky, zejména obchodním zákoníkem. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky i bez předchozího upozornění změnit.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10. 4. 2024 a nahrazují předešlé obchodní podmínky provozovatele.

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí těchto všeobecných podmínek