4 812 aktuálních nabídek
od 302 realitních kanceláří a soukromníků

Vzorové smlouvy - nemovitosti

Tyto smlouvy byly připraveny advokáty z webu dostupnyadvokat.cz. Jedná se o obecné vzory, které nemusí zohledňovat Váš konkrétní případ a Vaše individuální potřeby. Pro ověření vhodnosti tohoto vzoru, či pro související právní radu kontaktujte odborníky na právo nemovitostí.

NÁJEMNÍ SMLOUVA

podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

kterou uzavřely níže uvedeného dne
tyto smluvní strany:

 1. [jméno], r. č. [•], trvale bytem [•]
  jako nájemce na straně jedné (dále též jen „nájemce“)
 2. [jméno], r. č. [•], trvale bytem [•]
  jako pronajímatel na straně druhé (dále též jen „pronajímatel“)

v následujícím znění:

 1. Úvodní ustanovení
  1. Pronajímatel je vlastníkem jednotky č. [•] (byt) umístěné ve [•]. nadzemním podlaží budovy č. p. [•] na pozemku parc. č. [•] v k.ú. [•] (dále jen „byt“).
  2. Pronajímatel přenechává byt do užívání nájemce za podmínek stanovených touto smlouvou.
  3. Nájemce se zavazuje byt řádně užívat, platit za užívání bytu nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu a plnit ostatní povinnosti stanovené mu touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
  4. O předání bytu a jeho zařízení do užívání bude sepsán předávací protokol. Nájemce tímto prohlašuje, že se seznámil se stavem bytu a přebírá ho v tomto stavu do užívání.
 2. Doba trvání nájmu
  1. Nájemní vztah se sjednává na dobu určitou, začíná dnem [•] a končí dnem [•].
  2. Strany se dohodly, že výpověď lze dát jen ze zákonem stanovených důvodů. Výpovědní doba začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi a činí 3 měsíce.
  3. Nájem skončí uplynutím sjednané doby nebo písemnou dohodou o skončení nájmu mezi pronajímatelem a nájemcem, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.
  4. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, považuje se za den skončení nájmu patnáctý den ode dne, kdy bylo nájemci odesláno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy.
  5. Nájemce je povinen byt vyklidit nejpozději v den skončení nájmu a předat jej včetně jeho zařízení a včetně všech klíčů od bytu, které má v držení pronajímateli, a to ve stavu, v jakém nyt převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení při řádném užívání a údržbě. O předání bytu bude pořízen předávací protokol.
 3. Nájemné
  1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné ve výši [•] ,- Kč měsíčně.
  2. Smluvní strany se dohodly, že měsíční záloha na úhradu za služby spojené s užíváním bytu činí [•] ,- Kč.
  3. Zaplacené zálohy budou pronajímatelem vyúčtovány vždy pozadu, nejméně jedenkrát ročně na základě vyúčtování od dodavatelských společností a dle skutečné spotřeby.
  4. Nájemce se zavazuje platit nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu měsíčně bezhotovostní platbou na účet č. [•]/[•] var. symbol [•], a to vždy předem, nejpozději do 5. dne příslušného kalendářního měsíce, za který se nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním bytu platí.
 4. Práva a povinnosti stran
  1. Pronajímatel je povinen odevzdat Nájemci Byt včetně jeho zařízení ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s nájmem Bytu. Nájemce se zavazuje užívat Byt pouze pro obvyklé účely a má právo na řádné a nerušené užívání Bytu a služeb s užíváním Bytu spojených.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními NOZ a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky.
  2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
  3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma stranami.
  4. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními stranami.

V [•] dne [•]

_______________________
[•]
_______________________
[•]
Dostupný advokát nenese žádnou odpovědnost za případnou újmu vzniklou použitím obecného vzoru pro nevhodnou situaci.
TOPlist TOPlist